Všeobecné obchodní podmínky pro E-shop společnosti SPEKTRO CZ, spol. s r.o.

 • Objednávky
 • Cena
 • Dodací lhůty
 • Poučení o právu na odstoupení
 • Převzetí zboží
 • Cena za balení a přepravu kupující
 • Platební podmínky
 • Reklamace
 • Ochrana osobních údajů

Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti SPEKTRO CZ, spol. s r.o., se sídlem Masarykova 118, 664 42  Modřice, identifikační číslo: 25502565, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 28403 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“)  uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://shop.spektro.cz/ , a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).


1. Objednávky 
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a  opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce  (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
Objednávky kupujících jsou závazné. Změny nebo zrušení objednávky jsou možné pouze po dohodě s prodávajícím a to telefonicky nebo e-mailem. 
Závazným potvrzením objednávky prodávajícím vznikla kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem). Kupující a prodávající jsou od tohoto momentu vázáni vzájemnými právy a povinnostmi vyplývajícími z uzavřené kupní smlouvy. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito „Všeobecnými obchodními podmínkami“ (dále VOP) a že s nimi souhlasí. Kupující má možnost se s těmito VOP seznámit před vlastním uskutečněním objednávky. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě závazného potvrzení objednávky prodávajícím. 

2. Cena 
Ceny uvedené v e-shopu jsou vždy aktuální a platné.

3. Dodací lhůty 
Kupující zvolí dodací den v objednávkovém formuláři ve webovém rozhraní obchodu.
Jako dodací den lze zvolit každý pracovní den s výjimkou dnů následujících po dni volna nebo dni pracovního klidu. V těchto dnech (zejména v pondělí a dnech následujících po svátcích) není dodávka možná.
Pro dodání následujícího dne je nutné objednat suchý led nejpozději do 12.00 hod. předchozího dne (platí pro objednávky zaslané v pondělí až čtvrtek). Objednávky vystavené během pátku, soboty a neděle budou dodány nejdříve v úterý následujícího týdne (tato podmínka neplatí pro osobní odběr v provozovně prodávajícího).
Dodání službou DPD Private: dodávka je uskutečněna v dodací den mezi 9:00 a 17:00 hodin. Podmínky služby jsou uvedeny na stránkách dopravce www.dpd.cz.
Podmínky služby jsou uvedeny na stránkách dopravce www.dpd.cz.
V případě, kdy nastanou podmínky vylučující odpovědnost prodávajícího (zásah vyšší moci např.: stávka, válečný konflikt, přírodní katastrofa, porucha ve výrobě dodavatele apod.) prodávající nenese žádnou odpovědnost za případně vzniklou škodu kupujícího. V takovém případě rovněž nelze vymáhat smluvní sankce.

4. Poučení o právu na odstoupení
Suchý led je zboží podléhající rychlé zkáze. Suchý led doporučujeme spotřebovat do 3 dnů od ukončení jeho výroby. Vzhledem k fyzikálním vlastnostem suchého ledu nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy.

5. Převzetí zboží
Zboží je možné odebrat od přepravní společnosti DPD nebo osobně si ho převzít provozovně prodávajícího v pracovní dny od pondělí do pátku od 8.00 do 15.00 hod.
Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. 

6. Cena za balení a přepravu 
Za dopravu po ČR přepravní společností DPD je účtována částka dle aktuálního ceníku společnosti DPD.  Cena za dopravu obsahuje i tzv. doběrečné. K objednávce balení suchého ledu je připočtena cena za polystyrenový box včetně kartonového obalu. 
Při odběru zboží na provozovně prodávajícího se cena za dopravu neúčtuje. Při odběru suchého ledu do vlastního obalu kupujícího se cena za polystyrenový box včetně kartonového obalu neúčtuje.

7. Platební podmínky 
Balení suchého ledu v malém množství od 5 do 20 kg je zasíláno kupujícím na dobírku. Kupující vyplatí zásilku při přejímce od přepravní společnosti.
V případě osobního odběru zaplatí kupující na pokladně společnosti v hotovosti při odběru zboží.
Pokud kupující žádá bezhotovostní platbu na základě faktury, může mu být tento způsob platby prodávajícím na základě uzavření rámcové kupní smlouvy umožněn. Vystavení faktury podléhá poplatku, jehož výše je uvedena v objednávkovém formuláři ve webovém rozhraní obchodu. Splatnost faktury je 20 dní.

8. Reklamace
Vzhledem k tomu, že suchý led je zboží, které má vzhledem ke svým fyzikálním vlastnostem velmi omezenou životnost, musí být případná reklamace uplatněna nejpozději při přejímce zboží. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Kupující bere na vědomí, že nárok na případnou náhradu vzniklé škody je omezen pouze do výše ceny dodaného suchého ledu, tj. bez nákladů na přepravu a obalový materiál. 

9. Ochrana osobních údajů 
Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy. K jinému zpracovávání osobních údajů o kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího. Provedením objednávky vyjadřuje kupující souhlas se zpracováním svých osobních údajů v ní uvedených pro obchodní a marketingové účely prodávajícího, jakož i pro obchodní a marketingové účely jeho obchodních a marketingových partnerů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Kupující má právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat, dále má právo na přístup k údajům, které se ho týkají, právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů. Pokud si prodávající nepřeje, aby jeho osobní data byla registrována v databázi prodávajícího, je povinen zaslat prodávajícímu písemné sdělení.

Za společnost SPEKTRO CZ, spol. s r.o. schválil Vladimír Bílek, jednatel společnosti.