Pokyny pro zacházení se suchým ledem

Zásady pro bezpečné zacházení s tuhým oxidem uhličitým (suchým ledem)

 

Suchý led je velmi studený (teplota -78,8°C) a při kontaktu s živou tkání způsobuje omrzliny. Vyvarujte se přímého kontaktu s pokožkou a sliznicemi a dbejte na ochranu očí.
Při odpařování suchého ledu vzniká těžký nedýchatelný plyn.

 

  1. Vyvarujte se styku suchého ledu s pokožkou a sliznicemi.
  2. Při manipulaci se suchým ledem používejte vždy pracovní rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
  3. Suchý led skladujte a používejte mimo dosah dětí.
  4. Suchý led skladujte vždy jen v dobře větraných prostorách a přepravujte ho v nákladním prostoru odděleném od osob.